Opći uvjeti najma


 

OPĆI UVJETI NAJMA UP-04/3

 

Opće odredbe

 1. “Najmodavac” – tvrtka MINOA d.o.o., sa sjedištem na adresi : Zagrebačka 13, 44000 Sisak, Hrvatska, OIB: 03117563014
 2. “Najmoprimac” – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U ugovoru o najmu vozila navedena kao “Račun za” te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu.
 3. “Ugovor o najmu” – pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, osiguranje uključeno u cijenu najma, način plaćanja najma, postupanje kod oštećenja vozila te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju.
 4. “Obrazac o stanju vozila” (“Damage report”) sadrži informacije o stanju kilometraže, količini goriva i oštećenjima te eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu.
 5. Obrazac o stanju vozila (Damage report) i Opći uvjeti najma se smatraju sastavnim dijelom Ugovora o najmu vozila.
 6. “Vozač” – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao “Korisnik” koja potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.
 7. “Dodatni vozač” – fizička osoba navedena u Ugovoru kao “Dodatni vozač” kojoj je odobreno upravljanje vozilom odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.
 8. “Korisnik” – Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta najma označavaju se jednom riječi “Korisnik”.
 9. “Neovlašteni korisnik/vozač – svaka osoba koja nije u Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila, kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje odnosnom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta.
 10. “Vozilo” – vozilo navedeno u Ugovoru o najmu.
 11. Trenutno važeći Opći uvjeti najma tvrtke MINOA d.o.o. Rent a car su istaknuti u svim poslovnicama Najmodavca kao i na službenoj Internet stranici Najmodavca: www.minoa-automobili.hr
 12. Vozač i dodatni vozač mogu biti:
  –  osoba sa navršenom 21 godinom starosti te važećom vozačkom dozvolom u trajanju od najmanje 2 godine
  –  iznimno za kategorije vozila (FVMR, XGAR, FFMR, XTAR, PDAR, PVAR, PFAR, LDAR, LVAR, XDAR, XFAR, FKMR) minimalni uvjeti su: 25 godina starosti i 5 godina vozačkog iskustva
  –  osobe koje posjeduju važeću kreditnu karticu koju Najmodavac prihvaća i kojom Korisnik garantira za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi najma vozila sukladno ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

Prilikom unajmljivanja vozila Korisnik je dužan predočiti Najmodavcu izvornike važećih isprava (osobna iskaznica ili putovnica i vozačka dozvola) kao preduvjet unajmljivanja vozila.

 1. Vozač i dodatni vozač se obvezuju:
  – preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom Ugovorom o najmu, odnosno na zahtjev Najmodavca.
  – brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila,
  – vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom savjesnog gospodarstvenika
 2. Korisnik ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu, bez prethodne suglasnosti Najmodavca.
 3. Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi Korisnik, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri preuzimanje vozila.
 4. Vozač koji u ime Najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu, jamči da za to ima ovlaštenje i odgovoran je s tom pravnom osobom za poštivanje i ispunjavanje svih obveza iz Ugovora o najmu.
 5. Na svaki potpisani Ugovor o najmu primjenjuju se opći Uvjeti najma kao nadopuna Ugovora o najmu. Opći uvjeti najma su sastavni dio svakog Ugovora o najmu.

 

Preuzimanje i vraćanje vozila

 1. Najmodavac se nakon sklapanja Ugovora o najmu obvezuje isporučiti vozilo Korisniku, koje udovoljava zakonskim uvjetima za iznajmljivanje, u tehnički ispravnom stanju te sa svom potrebnom dokumentacijom, priborom i obveznom opremom.
 2. Korisnik svojim potpisom Ugovora o najmu i Obrasca o stanju vozila potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, sa pripadajućom opremom i s potrebnom dokumentacijom, te se slaže s cijenom i uvjetima najma.
 3. Prilikom preuzimanja vozila, Korisnik je dužan na uobičajen način provjeriti stanje vozila te dodatne opreme te prijaviti nedostatke Najmodavcu ukoliko ih ima, koji ih je pritom dužan evidentirati u Obrazac o stanju vozila (Damage report).
 4. Prilikom povrata vozila iz najma Najmodavac je dužan pregledati vozilo s Korisnikom, evidentirati vidljive nedostatke ukoliko ih ima te pregledati opremu vozila.
 5. Korisnik je dužan vratiti vozilo s pripadajućim dokumentima te dodatnom opremom (ukoliko je istu zadužio na početku najma).
 6. Šteta/gubitak dokumenata, ključeva, registarskih pločica ili neke od opreme nije pokriveno niti jednim standardnim ni dodatnim osiguranjima i Korisnik je odgovoran za štetu koja iz toga proizlazi.
 7. Ukoliko stranka ne vrati ili ošteti bilo koju od stavki navedenih u sljedećoj tablici, biti će terećena za minimalan trošak prema iznosima u tablici (PDV uključen) posebno po svakoj stavci. STAVKA IZNOS TROŠKA
 • KLJUČEVI VOZILA* – 1.500,00 kn
  • PROMETNA DOZVOLA VOZILA 1.500,00 kn
  •   REGISTARSKE PLOČICE 1.500,00 kn

DODATNA OPREMA

 • GPS 1.000,00 kn
  • WI-FI 750,00 kn
  •   DJEČJE SJEDALO 500,00 kn

*U slučaju gubitka ključeva pojedinih modela vozila trošak naplate novog ključa može biti i veći (sukladno ponudi ovlaštenog trgovca predmetne marke vozila).

 1. Preuzimanje i vraćanje vozila moguće je za vrijeme radnog vremena u poslovnicama Najmodavca, a preuzimanje i vraćanje van radnog vremena se naplaćuje po važećem cjeniku. Dostava i preuzimanje vozila van poslovnica Najmodavca je moguće uz nadoplatu ovisno o udaljenosti od poslovnice.
 2. Ukoliko Korisnik vrati vozilo van radnog vremena poslovnice Najmodavca, odgovoran je za vozilo do trenutka kada ga pregledaju djelatnici Najmodavca.
 3. U slučaju povratka vozila van radnog vremena, Korisnik je odgovoran za eventualna oštećenja na vozilu, parking i prometne prekršaje i slične kazne do trenutka kada ga pregledaju djelatnici Najmodavca.


Korištenje vozila i obveze korisnika

 1. Korisnik se obvezuje:
  a)  vozilo vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom o najmu, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo.
  b) produženje ugovorenog roka trajanja najma osobno zatražiti od Najmodavca, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma; u protivnom će se smatrati da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo.
  c)  ne koristiti vozilo za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine; u protuzakonite svrhe (npr. radi počinjenja kaznenih djela, carinskih i deviznih prekršaja).
  d)  da će samo on koristiti vozilo, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila.
  e)  vozilo ne davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama.
  f)  vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom savjesnog domaćina/gospodarstvenika.
  g)  u vozilu ne pušiti.
  h)  vozilo nakon napuštanja, uvijek zaključavati, zatvoriti prozore i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila te ih uvijek imati pod osobnom kontrolom.
  i)  voziti samo po javnim cestama, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa.
  j)  brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama i dr.
  k)  ne vršiti nikakve preinake na vozilu.
  l)  snositi sve troškove u svezi pogona vozila: gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade.
  m)  u vozilu ne prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila.
  n)  ne izlaziti vozilom izvan granica Rep. Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio Najmodavcu prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu.
  o)  ne preuzimati nikakve obveze u ime Najmodavca u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona.
  p)  ne iznajmljivati ili ne posuđivati vozilo osobama.r) ne koristiti vozilo pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, sredstava za spavanje, barbiturata, narkotika, halucinogenih i ostalih droga.
  s)  poštivati ograničenja brzine i drugih prometnih pravila određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi.
  t)  iznajmljeno vozilo ne preopterećivati osobama ili teretom preko dozvoljene maksimalne težine.
 2. Ogriješi li se Korisnik o bilo koju odredbu iz članka 28. Ovih Općih uvjeta, obvezuje se nadoknaditi Najmodavcu svu i svaku štetu koja bi mu iz tog razloga nastala, a čiju će visinu utvrditi Najmodavac.
 3. Najmoprimac-pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost Najmodavca, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom djelatniku, koji ispunjava sve propisane uvjete iz članka 12. ovih Općih uvjeta, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim Uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.
 4. Korisnik se obvezuje tijekom najma:
  a)  primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju savjesnog domaćina/gospodarstvenika prilikom vožnje i parkiranja vozila.
  b)  rashladnu tekućinu u vozilu održavati na propisanoj razini.
  c)  ulje u motoru vozila održavati na propisanoj razini.
  d)  koristiti samo vrstu goriva specificiranu za odnosno vozilo.
  e)  tlak u gumama održavati na njihovom pravilnoj razini.
  f)  ne mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže.
  g)  ako žaruljica na instrument tabli vozila signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak, zaustaviti vožnju i odmah obavijestiti Najmodavca.
  h)  osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u potpunosti upoznati i svjesni odredbi Ugovora o najmu i ovih Općih uvjeta.


Produžetak najma

 1. U slučaju da je Korisniku vozilo potrebno duže nego što je dogovoreno vrijeme najma, Korisnik je dužan o tome, najmanje 24 sata prije završetka najma, obavijestiti Najmodavca, dobiti pismenu suglasnost Najmodavca.
 2. Korisnik mora doći u najbližu poslovnicu Najmodavca, produžiti Ugovor, ostaviti dodatnu garanciju ukoliko je potrebno, te potpisati i preuzeti Ugovor o najmu s novodogovorenim datumom povratka vozila.
 3. U slučaju neispunjavanja ovih uvjeta, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju Najmodavac zadržava pravo da upotrijebi sve zakonske mjere kako bi Korisniku oduzeo predmetno vozilo.

Ukoliko korisnik postupi suprotno članku 32. i 33. Općih uvjeta najma, smatrat će se da je protupravno prisvojio vozilo.

 1. Ukoliko Korisnik vrati vozilo nakon datuma navedenog u Ugovoru o najmu, Najmodavac će izvršiti novi obračun cijena najma vozila.

 

Plaćanje najma

 1. Prilikom sklapanja Ugovora o najmu Korisnik mora kao garanciju plaćanja imati važeću i valjanu kreditnu karticu (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ili DINERS).
 2. Korisnik je suglasan s uzimanjem predautorizacije na kreditnu karticu u iznosu koji ovisi o kategoriji iznajmljenog vozila.
 3. Vlasnik kreditne kartice mora biti prisutan prilikom preuzimanja vozila u najam, te njegovi podaci moraju biti navedeni u Ugovoru o najmu kao Korisnik. Nije moguće korištenje kreditne kartice kao garancije plaćanja bez prisutnosti vlasnika kreditne kartice.
 4. Korisnik najma je obvezan platiti osnovnu cijenu najma i sve dodatne usluge koje je koristio (npr. dječje sjedalo, GPS, naknadu za preuzimanje van radnog vremena… i sl.) kao i sve dodatne naknade usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu.
 5. Kao sredstvo plaćanja može se upotrijebiti: kreditna kartica, elektronska/debitna kartica (MAESTRO ili VISA electron), novčanice ili transakcijsko plaćanje (uz prethodnu suglasnost Najmodavca).
 6. Ukoliko Korisnik podmiruje svoje troškove za najam vozila kreditnom karticom, isti potpisanim Ugovorom o najmu daje ovlaštenje Najmodavcu da zaračuna troškove najma direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrasca.
  U slučaju da Korisnik nije uplatio dodatno osiguranje (SCDW), potpisom Ugovora o najmu Korisnik daje ovlaštenje Najmodavcu da nositelju kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu do visine franšize ili punog iznosa štete ako se nije pridržavao ovih općih uvjeta najma.
  Korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome izvijestio Najmodavca u skladu s procedurom o povratu vozila.
 7. Ukoliko Korisnik podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljene ponude. Najmodavca, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na računu.
 8. Korisnik se obvezuje podmiriti račun najkasnije u trenutku vraćanja vozila prema detaljima navedenim u Ugovoru o najmu. Iznos se plaća u skladu s tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati na lokaciju različitu od one gdje je vozilo preuzeto, konačni obračun radi lokacija/poslovnica Najmodavca gdje je vozilo vraćeno.

 

 1. Korisnik svojim potpisom Ugovora o najmu prihvaća da su za plaćanje svih stavki ugovora o najmu odgovorni:
  • unajmljivač
  • vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila
  • dodatni vozač – za slučaj da unajmljivač ili vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila
 2. Obračun svih stavki Ugovora o najmu vozila će se vršiti u hrvatskim kunama (HRK) . U slučaju preračunavanja valuta, koristit će se srednji tečaj Hrvatske Narodne Banke.


Oštećenje, kvar, prometna nesreća, krađa, gubitak dokumentacije i postupanje u tim slučajevima

 1. Korisnik se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva tako što će:
  –  zabilježiti osobne podatke sudionika nesreće (ime, prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, broj vozačke dozvole, vlasnika vozila, osiguravateljsku kuću vozila, broj police AO …).
  –  osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti.
  –  o šteti (ako je ona i neznatna) najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i Najmodavca te pribaviti policijski zapisnik/potvrdu o oštećenju vozila.
  –  u slučaju oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivnje drugih osoba obvezno odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni očevid i o tome obvezno izvijestiti poslovnicu Najmodavca, gdje je vozilo iznajmljeno.
  –  pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o šteti/nezgodi kao i rezultate alkotesta.
  –  pri povratu vozila ispuniti Najmodavčevu standardnu izjavu o šteti i priložiti kopije vozačke dozvole (sa obje strane).

Propusti li Najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta nastale te će biti terećen za puni iznos štete.

 1. Ako je vozilo, koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, te ako nije više tehnički ispravno, bez obzira na uzrok, Korisnik mora odmah obavijestiti Najmodavca o nastalom slučaju i popuniti izvješće o događaju/šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.
 2. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez pisanog odobrenja Najmodavca, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada samostalno Najmodavcu.
 3. U slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, Korisnik je obvezan odmah pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.
 4. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećoj Odluci Najmodavca (vidi članak broj 24. ovih Općih uvjeta najma).
 5. Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i pisano odobrenje Najmodavca, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na Najmodavca i bit će priznat od strane Najmodavca. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Najmodavac neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti priznata.


Održavanje vozila

 1. Korisnik pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje, kao i razinu rashladne tekućine, te pritisak u gumama. Korisnik se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila.
 2. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis ili vozilo porukom na instrument tabli to automatski signalizira, Korisnik mora obavijestiti Najmodavca i staviti vozilo na raspolaganje kako bi bilo moguće obaviti servis. Najmodavac Korisniku stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo ukoliko je tako dogovoreno.
 3. Korisnik je suglasan da je vozilo preuzeo u tehnički ispravnom stanju i sa svom potrebnom opremom te je dužan prijaviti u najkraćem mogućem roku Najmodavcu bilo kakvu okolnost koja utječe/mijenja taj status, kao npr. istrošeni pneumatici, oštećen komad karoserije (npr. retrovizor… ), pregorene žarulje i slično … odnosno sve drugo što bitno utječe na sigurnost vožnje. Propusti li Korisnik to učiniti, odgovara za sve posljedice koje bi Najmodavcu iz tog propusta mogle nastati.
 4. Korisnik je dužan prema vozilu se odnositi pažnjom savjesnog gospodarstvenika što uključuje sljedeće:
  javiti Najmodavcu hitno bilo kakva signalna upozorenja na vozilu, kao npr. za servis, visoku temperaturu u motoru, zvuk struganja pločica, tragove kapanja ulja ispod vozila…
  U protivnom, Korisnik će se smatrati odgovornim za sve posljedice tog propusta u pravnom i financijskom smislu.

 

 

Osiguranja/pokrića i štete

 1. Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.
 2. Odgovornost u šteti / Učešće u šteti (franšiza)
  Odgovornost Korisnika (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti do iznosa učešća u šteti (franšizi), sukladno tarifi Najmodavca, plaćanjem unaprijed dnevnog dodatka/naknade/osiguranja prema važećem cjeniku Najmodavca, što mora biti navedeno na Ugovoru o najmu, i to pod uvjetom da Korisnik štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i zakonskih propisa odnosno namjerno ili nepravilnom uporabom vozila.
 3. Iznos franšize ( učešća u šteti sa osiguranjem CDW i TP) po grupama vozila ( PDV uključen ):
  MDMR, EDMR, EDMD, EDAR, ETAR : 850,00 EUR
  CCMR, CDMR, IDMD, IDMR, IDAR, IWMR: 950,00 EUR
  XCMR, XCAR, SDMR, SDAR, SVMR,SVAR,: 1.300,00 EUR
  FVMR, PDAR, XTAR, FFMR, XGAR, FKMR : 1.500,00 EUR
  LDAR, LVAR, PVAR , PFAR: 2.000,00 EUR
  XDAR, XFAR : 4.000,00 EUR
 4. Iznos franšize ( učešća u šteti s uključenim osiguranjem CDR ) po grupama vozila ( PDV uključen ):
  MDMR, EDMR, EDMD, EDAR, ETAR: 150,00 EUR
  CCMR, CDMR, IDMD, IDMR, IDAR, IWMR: 200,00 EUR
  XCMR, XCAR, SDMR, SDAR, SVMR,SVAR: 250,00 EUR
  FVMR, PDAR, XTAR, FFMR, XGAR, FKMR: 300,00 EUR
  LDAR, LVAR , PVAR, PFAR : 400,00 EUR
  XDAR, XFAR : 500,00 EUR
 5. Prilikom povrata vozila, djelatnik Najmodavca će pregledati vozilo, utvrditi oštećenja te usporediti ih sa Obrascem o stanju vozila prilikom preuzimanja vozila te Korisniku naplatiti iznos štete u skladu sa važećom tarifom Najmodavca za naplatu šteta na iznajmljenim vozilima.
 6. Ako vozilo ima takva oštećenja, da nije moguće odmah procijeniti visinu novonastale štete, zatražit će se službena procjena iznosa popravka vozila te će ona biti osnova za postupanje prema Korisniku.
 7. CDW (Collision Damage Waiver) – naknada za rizik s učešćem u šteti – plaćanjem ove naknade
  Korisnikova odgovornost za štetu na vozilu Najmodavca ograničena je do iznosa franšize/učešća u šteti ukoliko se pridržava svih odredbi ovih općih uvjeta najma.
  Ukoliko Korisnik ima CDW pokriće, odgovara za štetu najviše do iznosa franšize, sukladno tarifi Najmodavca za odnosnu klasu/grupu vozila ( sukladno članku 58. ovih Općih uvjeta najma ) CDW-om nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila, svih stakala vozila i sva oštećenja bez policijskog zapisnika.
 8. TP (Theft Protection) – naknada za rizik krađe vozila s učešćem u šteti – plaćanjem ove naknade Korisnikova odgovornost za štetu zbog krađe vozila ograničena je do iznosa franšize/učešća u šteti, (sukladno članku 58. Općih uvjeta najma) ukoliko se pridržava svih odredbi ovih općih uvjeta najma.
 9. CDR (Collision Damage Reduction) – Učešće u šteti (franšiza) može se djelomično otkupiti plaćanjem dodatka za djelomični otkup franšize prema važećem cjeniku (CDR), u kojem slučaju Korisnik plaća smanjeni iznos franšize (sukladno članku 59. Općih uvjeta najma), ukoliko se pridržava svih odredbi ovih Općih uvjeta najma.
  Plaćanjem CDR pokrića nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena unesreći), svih stakala vozila te sva oštećenja bez priloženog policijskog zapisnika. CDR pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.
 10. SCDW (Super Collision Damage Waiver) – Učešće u šteti (franšiza) iz članaka broj 58. i 59. može se otkupiti plaćanjem dodatka za otkup franšize prema važećem Cjeniku (SCDW), u kojem slučaju Korisnik ne plaća iznos franšize, ukoliko se pridržava svih odredbi ovih općih uvjeta najma.
  Plaćanjem SCDW pokrića nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći), svih stakala vozila te sva oštećenja bez policijskog zapisnika. SCDW pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.
 11. WUG (Wheels, Underside & Glass Insurance) – plaćanjem ove naknade ugovara se pokriće za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala vozila.
  WUG pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.
 12. SMART PROTECT Paket osiguranja paket osiguranja koji uključuje osiguranja: CDW, TP, CDR I WUG.
  PREMIUM PROTECT Paket osiguranja – paket osiguranja koji uključuje osiguranja: CDW, TP, SCDW I WUG
 13. PAI (Personal Accident Insurance) – plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika vozač i putnici u iznajmljenom vozilu su osigurani od nesretnog slučaja za slučaj smrti, invaliditeta i troškove liječenja ozljeda po uvjetima i do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće, s kojom Najmodavac ima sklopljenu policu osiguranja od nezgode.

SEKCIJA I
Osiguranje vozača i ostalih suputnika od posljedica prometne nezgode za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilima u vlasništvu ili najmu ugovaratelja osiguranja (MINOA Automobili d.o.o. Sisak)
– u slučaju smrti uslijed nezgode vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja : 50.000 kn
– u slučaju trajne invalidnosti: do 100.000 kn

SEKCIJA II
– osiguranje suputnika i vozača u slučaju prometne nezgode izazvane krivnjom vozača pri uporabi cestovnog vozila – prošireno AO plus pokriće sa svotom osiguranja do 50.000 kn po osobi i osiguranom slučaju.

 1. RA (Road Assistance) – dodatak za tehničku pomoć/asistenciju na cesti
  RA podrazumijeva organizaciju od strane Najmodavca pomoći na cesti u slučaju nepokretnosti vozila tijekom trajanja najma vozila.
 2. Ukoliko Korisnik pri potpisu ugovora o najmu vozila plati RA, obveza Najmodavca je : – osigurati svu potrebnu pomoć/asistenciju nakon što ga je Korisnik kontaktirao putem broja tehničke službe Najmodavca.
  – ako je potrebno, organizirati vučnu službu za nepokretno vozilo do najbližeg servisa / poslovnice Najmodavca (trošak vučne službe podmiruje Najmodavac). U slučaju Korisnikove krivnje za nepokretnost vozila (uliveno pogrešno gorivo, probijena/uništena guma, oštećeno kvačilo vozila, izgubljeni ključevi vozila, zaglavljeno vozilo te štete na vozilu koje su izazvale nepokretnost … ) taj trošak će se naplatiti Korisniku sukladno ovim Općim uvjetima najma.
 3. Ukoliko Korisnik pri potpisu ugovora o najmu vozila odluči ne ugovoriti RA, a nastupi nepokretnost vozila, Korisnik može odabrati jednu od sljedeće dvije mogućnosti:
  a) kontaktirati Najmodavca i zatražiti od Najmodavca organiziranje asistencije/pomoći na cesti. U tom će mu se slučaju naplatiti iznos od 50,00 EUR pri zatvaranju ugovara o najmu te će mu se dodatno naplatiti trošak otklanjanja uzroka nepokretnosti odnosno trošak vučne službe.
  b) kontaktirati Najmodavca i obavijestiti ga o problemu sa vozilom te sam organizirati i platiti vučnu službu te dovesti vozilo u najbližu poslovnicu Najmodavca.
 4. CB (Cross Border) – dozvola za prelazak granice Republike Hrvatske
  Vozilima Najmodavca nije dozvoljen izlazak van granica Rep. Hrvatske ( RH ) bez prethodne dozvole Najmodavca. Korisnik je dužan obavijestiti Najmodavca prilikom unajmljivanja vozila o izlasku vozilom van granica RH. Ukoliko Najmodavac odobri izlazak vozilom van RH, isto treba biti navedeno u Ugovoru onajmu.
  Ukoliko Korisnik ne obavijesti Najmodavca o izlasku vozilom van RH, Korisnik vozilom prelazi granicu na vlastitu odgovornost, u kojem slučaju osiguranja, koja je Korisnik odabrao pri sklapanju Ugovora o najmu, ne vrijede.
  Ukoliko Korisnik Najmodavcu najavi izlazak vozilom van RH i Najmodavac to odobri, Najmodavac to navodi u Ugovor o najmu te naplaćuje naknadu za izlazak vozilom van RH po tarifi Najmodavca.
  U slučaju kada Najmodavac odobri izlazak vozilom van RH, Korisniku vrijede i van RH sva osiguranja koja je definirao na početku najma.Najmodavac ne dozvoljava izlazak unajmljenim vozilom u sljedeće zemlje: Kosovo, Albanija, Makedonija, Grčka, Rumunjska, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Bjelorusija, Estonija, Latvija, Litva Rusija.
 5. FIT (Ferry / Island / Transit permission) – Dodatak za prijevoz vozila na trajektima, osiguranje na otocima i tranzit kroz Neum (BiH)
  Ukoliko Korisnik vozilom prelazi tranzit kroz mjesto Neum (Bosna i Hercegovina) na putu iz/za krajnji jug Rep. Hrvatske obvezan je to najaviti Najmodavcu.
  Korisnik je također obvezan obavijestiti Najmodavca o korištenju trajekta te odlasku vozilom na otoke. Najmodavac za to može naplatiti naknadu sukladno tarifi.
  Ukoliko Korisnik ne ugovori FIT dodatak, a koristi vozilo u tranzitu kroz područje Neuma (BiH), na trajektu i na otocima, ne vrijede mu ugovorena osiguranja navedena u Ugovoru o najmu.
 6. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti ili otkup učešća u šteti, Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Općih uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i odgovornost treće strane za nastanak štete vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik, europsko izvješće i dr.) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, naknada i štete od Najmodavca. U protivnom neće moći koristiti ograničenje odgovornosti ili otkup učešća u šteti.
 7. Gubitak prava na ograničenje odgovornosti i gubitak prava iz osiguranja Sve štete, koje su na vozilu prouzročene namjerno i grubom nepažnjom Korisnika, nisu uključene u nijednu vrstu osiguranja/pokrića te će kao takve biti naplaćene Korisniku u punom iznosu.
  Plaćanjem / uključenjem CDW, TP, CDR, WUG, SCDW SMART PROTECT ili PREMIUM PROTECT paketa osiguranja ne umanjuje se materijalna odgovornost Korisnika ukoliko je:
 8. a) Korisnik upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, droga ili narkotika.
  b) Korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepodobno za vožnju, a takvo stanje je nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila, a Korisnik je bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepodobnog stanja vozila.
  c) nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće se također odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma.
  d) došlo do oštećenja na vozilu zbog nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kvačila ili mjenjača.
  e) vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, ispitivanje pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog.
  f) Korisnik propustio, nakon što je napustio vozilo, zaključati ga sa zatvorenim prozorima i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, odnosno kada nije u mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila prilikom povrata vozila iz najma.
  g) vozilo koristio protivno njegovoj namjeni.
  h) vozilo koristio po nerazvrstanim cestama.
  i) kada je vozilom upravljao neovlašteni Korisnik/vozač odnosno bilo koju štetu koju je izazvao neovlašteni korisnik/vozač.
  j) vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka oduzeta ili ima zabranu upravljanja motornim vozilima.
  k) kršio prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je korisnik vozio vozilo izvan granica RH, a da to prethodno nije najavio Najmodavcu prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, te za to dobio izričitu dozvolu.
  l) vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara.
  m) vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog.
  n) utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici.
  o) Korisnik propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće i osigurati policijski zapisnik o događaju u situaciji kada je to potrebno učiniti.
  p) došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica.
  q) oštećenja vozila i/ili motora vozila zbog naleta neprimjerenom brzinom na veću količine vode na prometnici
  r) šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu.
  s) šteta nastala pražnjenjem akumulatora zbog krivice Korisnika.
  t) šteta nastala u unutrašnjosti vozila (osim ako je ista posljedica nezgode).
  u) vozilo vraćeno u iznimno neurednom stanju te je potrebno vanstandardno pranje vozila.
  v) šteta nastala na vozilu nakon završetka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka odobrenog produženja trajanja najma.z) vozilo koristio radi počinjenja kaznenih djela i u druge protuzakonite svrhe.
 9. Plaćanjem/uključenjem CDW, TP, CDR, WUG, SCDW i PAI pokrića nije pokrivena odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedena pokrića ne pokrivaju štete prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata.

75.Ukoliko Korisnik mimo Najmodavca ugovori s nekom drugom pravnom ili fizičkom osobom neko osiguranje/pokriće, takvo osiguranje/pokriće nije obvezujuće za Najmodavca .

 1. Odgovornost Korisnika za nestanak dijelova, dodatne opreme, ključeva i dokumenata vozila, osim ako je isto posljedica prometne nesreće, nije pokrivena CDW, TP, WUG, CDR i SCDW naknadama.
 2. Korisnik se smatra odgovornim za svoje osobne stvari ostavljene u vozilu, te Najmodavac nema nikakvu odgovornost za eventualni nestanak istih iz vozila za vrijeme trajanja najma.


Dokumenti

 1. Sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima te je Korisnik cijelo vrijeme trajanja najma vozila odgovoran za te dokumente. U slučaju da Korisnik izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl., Korisnik će snositi troškove izrade novih po cijenama definiranim Odlukom/Cjenikom Najmodavca (članak 24. ovih Općih uvjeta najma).


Otkaz ugovora o najmu

 1. Najmodavac ima pravo raskinuti Ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Najmodavca prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.


Prometni/parking prekršaji

 1. Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da korisnik te kazne ne plati, Najmodavac će ih naplatiti korisniku, zajedno sa administrativnim troškovima.
 2. Najmodavac može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom ili parkirnom prekršaju/naknadi počinjenom za vrijeme najma, obavijestiti Korisniku te dostaviti potrebne informacije nadležnom tijelu za izdavanje takve obavijesti.
 3. Najmodavac može naplatiti Korisniku administrativnu naknadu sukladno važećem cjeniku Najmodavca za pokriće troškova obrade i slanja obavijesti nadležnom tijelu o Korisniku vezanom uz prometne i parkirne prekršaje i naknade.
 4. U slučaju da Najmodavac bude u obvezi platiti naknade za prometne ili parkirne prekršaje, Najmodavac će nakon plaćanja istih teretiti Korisnika odnosno njegov račun, za iznos plaćene naknade, uvećane za kamate i druge troškove.
  Najmodavac zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti Korisnika. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

 

Osobni/kontakt podaci/zaštita podataka (usklađeno sa GDPR (EU) 2016/679)

 1. Materijalne Odredbe ovog Ugovora predstavljaju povjerljive podatke u smislu važećih propisa.
 2. Korisnik je upoznat sa Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka Najmodavca, te je upoznat da Najmodavac prikuplja osobne podatke koji su navedeni u Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka.
 3. Najmodavac će podatke koristiti u svrhu koja je navedena u Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka te primjenjuje maksimalne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka.
 4. Korisnik je upoznat da ima pravo povući privolu u svakom trenutku na način da se obrati službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt podatke koji su javno objavljeni na web stranicama društva Najmodavca
 5. Korisnici su upoznati da će Najmodavac na opravdani zahtjev ovlaštenih tijela dost


Završne odredbe

 1. Prijevod ovih Općih uvjeta najma na engleski jezik je informativne prirode, te u slučaju dvojbe, jedini pravno obvezujući dokument su ovi Opći uvjeti najma vozila na hrvatskom jeziku.
 2. U slučaju spora, postupat će stvarno nadležni sud u Sisku (Republika Hrvatska).
 3. Ovi Opći uvjeti najma vozila stupaju na snagu dana 01.05.2018.g. te se njima stavljaju izvan snage prethodno važeći Opći uvjeta najma.

.


 

 


euminoa1

.

.
Naziv projekta: Jačanje konkurencije društva Minoa automobili primjenom mrežnih rješenja, KK.03.2.1.17.0431

Korisnik: MINOA-Automobili d.o.o.

Kratki opis projekta: Jačanjem konkurencije društva Minoa automobili primjenom mrežnih rješenja radi se na uspostavi poslovne web stranice s ciljem jačanja tržišne pozicije i u svrhu poboljšanja prisutnosti i vidljivosti na tržištu.

Ciljevi i rezultati projekta: Minoa automobili d.o.o. će ovim projektnim prijedlogom poboljšati svoju poziciju prilikom pretrage na internetskim pretraživačima, povećati doseg ciljane skupine, povećati prednost nad ostalim konkurentima na tržištu te poboljšati korisničko iskustvo i stvoriti nove preporuke i nove korisnike.

Ukupna vrijednost projekta: 95.500,00 HRK

EU sufinanciranje: 81.175,00 HRK

Razdoblje provedbe: 04.03.2019.-04.03.2020.

Više informacija na: Minoa automobili d.o.o., Augusta Cesarca 35, 44 000 Sisak, Tel: +385 989091244, E-mail: ervin.mehinovic@gmail.com i www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost MINOA-Automobili d.o.o.

Izradu stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

.

.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!